• Лабораторијске услуге у Институту

  Ваша локација Институт за трансфузију крви Србије / Услуге и производи / Лабораторијске услуге у Институту

   

  Обавештење за кориснике услуга Института за трансфузију крви Србије

  Институт пружа услуге здравствене заштите (Инфо тел: 011/ 3812-839, 3812-752) из своје делатности осигураним лицима РФЗО по упуту лекара примарне здравствене заштите (одабраног лекара дома здравља), уз оверу лекарске комисије Филијале РФЗО само за кориснике услуга ван територије града Београда, а на основу оверене здрвствене књижице, односно друге исправе којом се доказује својство осигураног лица. 

  Неопходна документа за кориснике услуга:

  - лична карта или други документ са сликом на важеће презиме

  - оригинал и фотокопија упута

  - оверена здравствена књижица

  Заштитник права пацијената

  Пацијенти који користе услуге Института за трансфузију крви Србије и који имају примедбе на пружање услуга могу уложити приговор. Приговор се односи на:

  • квалитет здравствене услуге
  • поступак здравствене услуге
  • начин плаћања здравствене услуге
  • хигијену
  • организацију здравствене службе
  • време чекања на здравствену услугу
  • остало

  Приговор се подноси писменим путем дипл. правнику Љиљани Стакић, Правна служба Института за трансфузију крви Србије, ул. Светог Саве 39, Београд, у периоду од 10-12 часова.

  Заштитник права пацијената надлежан је за давање правних савета, решавања евентуалних неспоразума и оцену основаности поднетог приговора.

  Рок за решавање је 5 дана. Незадовољан пацијент може да се обрати писменим путем Министарству  здравља Републике Србије, ул. Немањина 22-26, Београд.

  Партиципација

  Плаћање партиципације регулише Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и партиципацији за 2007. годину (Службени гласник РС број 1/2007).
              Здравствена заштита која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања уз плаћање партиципације у Институту, обухвата:
  • Преглед и лечење лекара специјалисте, 50 динара
  • Све лабораторијске услуге по упуту, 50 динара

  Полазећи од делатности Института за трансфузију крви Србије и горе наведеног Правилника, партиципацију не плаћају:

  1. ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата;
  2. слепа лица и трајно непокретна лица која остварују новчану накнаду за туђу помоћ и негу другог лица;
  3. добровољни даваоци који су крв дали 10 и више пута;
  4. добровољни даваоци крви који су крв дали мање од 10 пута у року од 12 месеци и после сваког давања крви;
  5. деца до навршених 15 година живота, школска деца и студенти до краја прописаног школовања а најкасније до навршених 26 година;
  6. жене у вези са планирањем породице, у току трудноће, порођаја и материнства до 12 месеци након порођаја;
  7. лица старија од 65 година живота;
  8. особе са инвалидитетом и недовољно развијена лица;
  9. лица у вези са лечењем ХИВ инфекције и других заразних болести, малигних болести, хемофилије, шећерне болести, психозе, епилепсије, мултиплесклерозе, лица у термалној фази, хроничне бубрежне инсфуфицијенције, цистичне фиброзе, системске аутоимуне болести, реуматска грозница, болести зависности, оболела односно повређена лица у вези са пружањем хитне медицинске помоћи, као и лица обухваћена здравственом заштитом у вези са давањем и примањем ткива и органа;
  10. монаси и монахиње;
  11. материјално необезбеђена лица која примају материјално обезбеђење по прописима о материјалној заштити односно по прописима заштите бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата;
  12. корисници сталних новчаних помоћи, као и помоћи за смештај у установе социјалне заштите или друге породице, по прописима о социјалној заштити;
  13. незапослена лица и друге категорије социјално угрожених лица чији су месечни приходи испод прихода утврђених у складу са Законом;
  14. корисници помоћи - чланови породице чији је хранилац на одслужењу војног рока;
  15. лица ромске националности који због традиционалног начина живота немају стално пребивалиште, односно боравиште у републици;
  16. лица којима је надлежни републички орган утврдио статус избеглог, односно прогнаног лица и бивших република СФРЈ, ако испуњавју услов у погледу месечног прихода утврђеног у складу са Законом и ако имају боравиште на територији Републике;
  17. привремено расељена лица са Косова и Метохије којима је то својство утврдио надлежни републички орган.

  Напомена

  ЦЕНОВНИК ЗДРАВСТЕВНИХ УСЛУГА КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ:

  • који немају упут
  • не могу или нису оверили упут на Комисији РФЗО (важи за кориснике услуга ван територије града Београда)
  • који нису осигурани
  • који нису држављани Републике Србије
  • услуге које нису уговорене РФЗО

  Услуге које ИТКС пружа по упуту лекара

  Услуге које ИТКС пружа по упуту лекара примарне здравствене заштите РЗЗО филијала Београд и филијала унутрашњост . Допуна услуга по упуту лекара:  Афереза ... Погледајте даље »  

  Услуге које се раде на лични захтев

    Допуна услуга на лични захтев: Феритин у серуму  Погледајте даље »  

  Ценовник услуга на лични захтев

   Допуна Ценовника здравствених услуга на лични захтев: Феритин у серуму - 742,00 дин.  Погледајте даље »  

  Производи

  Погледајте даље »  

  Радно време пријемне лабораторије

    Oбавештење за пацијенте и труднице -  3. и 7. јануар 2022. год. нерадни дани   Неопходна документа за кориснике услуга: - лична карта или други документ са ... Погледајте даље »